Financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten

Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de (meerjaren)begroting 2022 zijn opgenomen.

progr.

Incidentele lasten (x € 1.000) 

2022

2023

2024

2025

1

Kosten nieuwe raad

48

0

0

0

2

Planontwikkelingskosten

42.578

44.433

26.986

12.736

2

Kosten visie A12-zone

300

0

0

0

2

Kosten REP fase 4

70

0

0

0

2

Invoering omgevingswet

300

0

0

0

2

inzet klimaatadaptatie

70

0

0

0

3

Mobiliteitsprogramma 2030

284

200

0

0

3

Toevoeging voorziening huisvuil

60

0

0

13

3

Kosten baggeren

480

0

0

0

3

Toevoeging voorziening riolering

76

47

371

418

4

Herstructurering Stichtse Groenlanden

110

0

0

0

5

Organisatiekosten WIL

88

0

0

0

5

Innovatieagenda WIL Werkteams

256

15

0

0

5

Stadsgeldbeheer

100

0

0

0

5

Intensivering aanpak jeugdproblematiek

100

0

0

0

5

Verlengen inzet straathoekwerker

100

0

0

0

5

Erfgoedeal onderwijs

66

39

0

0

5

Lokaal sportakkoord

80

0

0

0

6

Informatiestrategie

150

0

0

0

6

Incidentele inzet WABO

200

0

0

0

totaal incidentele lasten

45.516

44.734

27.357

13.167

progr.

Incidentele baten (x € 1.000) 

2022

2023

2024

2025

2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

42.707

44.752

27.302

13.053

3

Onttrekking voorziening huisvuil

50

68

127

50

3

Onttrekking voorziening riolering

480

0

0

0

5

Aanw. vooruitontv. middelen sportstimulering

80

0

0

0

7

Algemene uitkering: vrijval opschalingskorting 2022

928

0

0

0

totaal incidentele baten

44.245

44.820

27.429

13.103

progr.

Incidentele reservemutaties (x € 1.000) 

2022

2023

2024

2025

reserve

Dekkingsreserve kapitaallasten

1.132

0

0

0

reserve

Reserve Nota kapitaalgoederen

-35

238

268

707

reserve

Reserve Dekking kapitaalalsten Parkhout

0

-212

0

0

reserve

Reserve Betere Buurten

-1.476

-316

-202

10

reserve

Reserve Luchtkwaliteit

11

11

11

0

reserve

Reserve Parkeren

-189

-314

-510

-402

reserve

Reserve Actieplan geluid

40

40

40

40

reserve

Reserve Startersleningen

49

60

58

58

reserve

Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed

66

339

0

0

reserve

Reserve Woonwijs

25

0

0

0

reserve

Reserve Opvang instroom statushouders

24

12

12

12

reserve

Reserve WABO

185

300

275

250

reserve

Reserve Grondbedrijf

94

-319

-316

-316

Totaal Incidentele reservemutaties

-74

-161

-364

359

Incidentele inkomsten (baten en res. mutaties)

44.171

44.659

27.065

13.462

Saldo incidentele lasten en baten

1.345

75

292

-295

Bovenstaand gegevens leiden, in combinatie met de resultaten van de meerjarenbegroting, tot het volgende structurele begrotingssaldo.

Saldo (bedragen x € 1.000) 

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten begroting 2022

596

-1.159

-1.870

-2.396

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

2.246

2.099

1.897

2.629

Begrotingssaldo na bestemming 

2.842

940

27

233

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 

1.345

75

292

-295

Structureel begrotingssaldo 

4.187

1.015

319

-62

Als gevolg van de structurele ontwikkeling van de algemene uitkering sluit de begroting 2022 met een positief structureel saldo. Dit loopt in het verloop van de meerjarenbegroting af, onder meer omdat het aanvullende bedrag voor de jeugdzorg in de algemene uitkering afneemt. Daarnaast neemt in de periode het beroep op de reserves voor betere buurten en de nota kapitaalgoederen op. In de huidige meerjarenbegroting is het jaar 2025 niet structureel in evenwicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12