Financiële begroting

Begrotingscijfers per taakveld

Begrotingscijfers per taakveld

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

0.1

Bestuur

3.229

0

3.229

0

0

0

0.2

Burgerzaken

2.456

-990

1.466

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

41

0

41

0.4

Overhead

24.786

-1.905

22.882

0.5

Treasury

-213

-500

-713

0.61

OZB woningen

0

-13.253

-13.253

0.62

OZB niet-woningen

0

-4.821

-4.821

0.63

Parkeerbelasting

0

-1.814

-1.814

0.64

Belastingen overig

1.679

-1.084

595

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

8

-110.989

-110.980

0.8

Overige baten en lasten

321

26

347

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

99

0

99

0. Bestuur en ondersteuning

32.407

-135.330

-102.923

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.098

-174

3.924

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.027

-506

2.521

1. Veiligheid

7.125

-680

6.445

2.1

Verkeer en vervoer

9.729

-1.930

7.799

2.2

Parkeren

5.195

-3.822

1.372

2.3

Recreatieve havens

55

-25

30

2.4

Economische havens en waterwegen

33

0

33

2.5

Openbaar vervoer

136

-37

98

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

15.148

-5.815

9.333

3.1

Economische ontwikkeling

247

0

247

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

15.917

-15.647

270

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

313

-12

301

3.4

Economische promotie

164

-56

108

3. Economie

16.642

-15.716

926

4.1

Openbaar basisonderwijs

50

0

50

4.2

Onderwijshuisvesting

3.844

-1.126

2.719

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.122

-2.731

2.391

4. Onderwijs

9.016

-3.857

5.160

5.1

Sportbeleid en activering

912

-82

830

5.2

Sportaccommodaties

3.779

-1.083

2.695

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.011

-1.622

3.388

5.4

Musea

342

0

342

5.5

Cultureel erfgoed

254

-100

155

5.6

Media

2.073

0

2.073

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.692

-93

6.599

5. Sport, cultuur en recreatie

19.062

-2.980

16.082

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.051

-486

1.565

6.2

Wijkteams

5.767

0

5.767

6.3

Inkomensregelingen

30.569

-19.299

11.270

6.4

Begeleide participatie

740

0

740

6.5

Arbeidsparticipatie

1.972

0

1.972

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.306

-10

2.296

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

15.426

-375

15.051

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

14.233

0

14.233

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

2.489

0

2.489

6. Sociaal domein

75.553

-20.170

55.383

7.1

Volksgezondheid

2.780

0

2.780

7.2

Riolering

4.509

-5.776

-1.267

7.3

Afval

8.011

-8.637

-626

7.4

Milieubeheer

3.186

-101

3.085

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

497

-432

65

7. Volksgezondheid en milieu

18.983

-14.946

4.037

8.1

Ruimtelijke ordening

3.734

-1.015

2.719

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

27.399

-26.921

478

8.3

Wonen en bouwen

4.152

-2.388

1.764

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

35.286

-30.324

4.961

Subtotaal

229.222

-229.818

-595

Mutaties Reserves

-229.221

229.818

596

0.10

Mutaties reserves

2.282

-4.528

-2.246

Mutaties reserves

-2.282

4.528

2.246

Totaal

231.504

-234.346

-2.842

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12