Paragrafen

Parkeerexploitatie

Inleiding
Het doel van betaald parkeren in Nieuwegein wordt door ons samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Hierbij zetten wij parkeerregulering in als sturingselement, met onderscheid naar doelgroepen. Voor het gebruik van een parkeerplaats rekenen wij bijna altijd een parkeertarief, zowel voor de doelgroep kortparkeerders als voor de doelgroepen bewoners, bedrijven en bezoekers van beiden. Bij het gebruik van een geldige gehandicaptenparkeerkaart is het parkeren op straat overal gratis. Ook het gebruik van de bewaakte fietsenstallingen is voor iedereen gratis. Wij reguleren in de binnenstad het stallen van fietsen en scooters nabij voorzieningen, winkels en horeca ten einde overlast door gestalde fietsen en scooters te voorkomen. Ook bij woningbouwontwikkelingen willen we deze overlast voorkomen en stemmen wij vroegtijdig in het onderwerp het fietsparkeren met de ontwikkelende partijen af. Met prijsdifferentiatie creëren wij accenten in de sturing. Ons uitgangspunt daarbij is een neutrale exploitatie wat betreft de gemiddelde kosten en baten over de totale exploitatieperiode. Op straat in de binnenstad geldt een hoger parkeertarief dan in de parkeergarages. Op straat is het aantal parkeervergunningen per parkeerzone gekoppeld aan een uitgifteplafond. Dit plafond is gerelateerd aan de beschikbare parkeercapaciteit. Het uitgifte plafond geldt voor bewoners en bedrijven. Als het plafond bereikt is, gelden er beperkingen ten aanzien van de uitgifte van het aantal parkeervergunningen. Vanaf een derde parkeervergunning per woonadres geldt een hoger tarief. Bewoners en hun bezoekers betalen minder voor parkeren dan bedrijven en hun bezoekers. Wij werken doorlopend aan het op peil houden van de kwantiteit en de kwaliteit van de parkeervoorzieningen, zowel op straat als in de parkeergarages. Door dagelijks intensief beheer en het tijdig uitvoeren van planmatig onderhoud blijft de kwaliteit van de parkeervoorzieningen op niveau. Waar nodig wordt de kwaliteit verbeterd door maatregelen die de beleving optimaliseren, zoals het verbeteren van de vindbaarheid van vrije plaatsen in de parkeergarages of fietsenstallingen en de doorstroming bij in- en uitritten. Bij beperkingen vanwege bouwontwikkelingen bewaken we de capaciteit van de onze parkeervoorzieningen (zowel voor de auto als voor de fiets) en houden we die capaciteit op het juiste niveau, eventueel met tijdelijke oplossingen.

Reserve parkeren
In de parkeerexploitatie wordt gerekend met een aanloopverlies vanwege hoge investeringen in de gebouwde parkeervoorzieningen. De aanloopverliezen worden gedekt door een reserve parkeren, oorspronkelijk € 16,6 miljoen. Het dieptepunt van de aanloopverliezen wordt op basis van de parkeerexploitatie verwacht in 2021 (exclusief corona maatregelen), waarna de parkeerexploitatie positieve jaarresultaten laat zien. Het dieptepunt valt naar verwachting binnen de reserve. In de jaarrekening 2021 wordt dit definitief bekend. Op basis van de maandelijkse monitoring van de baten en lasten constateren we dat de corona-effecten op het betaald parkeren steeds verder afnemen.

Wij zien dat de opbrengsten uit kort parkeren in de parkeergarages jaarlijks stijgen, maar achterblijven bij de prognose uit de parkeerexploitatie. We hebben in 2020 de aannames en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de parkeerexploitatie geactualiseerd en daarbij gekeken naar mogelijkheden om de systematiek te vereenvoudigen, zodat deze beter aansluit bij het inmiddels stabiele aanbod van parkeerfaciliteiten in onze stad. We hebben de opbrengsten uit parkeren, zowel in de garages als ook op straat in lijn gebracht met het gemiddeld over de afgelopen vier jaar en hier de afgesproken stijging van de tarieven op toegepast.

Bij de berekening van het saldo van de parkeerexploitatie voor de begroting 2022-2025 is geen rekening
gehouden met corona-effecten. Dit alles geeft het volgende beeld:

Tabel: Ontwikkeling reserve parkeren

Reserve Parkeren

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand 1-1

1.397.000

386.000

4.000

193.000

507.000

1.017.000

Saldo exploitatie

- 1.011.000

- 382.000

189.000

314.000

510.000

402.000

Stand 31-12

386.000

4.000

193.000

507.000

1.017.000

1.419.000

Eventuele financiële gevolgen van corona worden gecompenseerd door maatregelen vanuit het Rijk. Mocht deze compensatie onvoldoende blijken dan zal het restant, conform eerder met u gemaakte afspraken ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Bij paragraaf Leefomgeving en veiligheid (thema leefomgeving) onderdeel Parkeren wordt ingegaan op de ontwikkeling van de lasten en baten voor het onderdeel parkeergarages 2022. Paragraaf Lokale heffingen gaat verder in op het onderdeel parkeerbelasting (parkeren op straat).

Ontwikkelingen 2022
Onder de noemer ‘gemeentelijke parkeervoorzieningen’ die behoren tot het regime met betaald parkeren vallen de openbare parkeergarages, de openbare parkeerplaatsen op straat binnen de betaald parkeerzones en de gratis bewaakte fietsenstallingen. Een groot deel van de parkeervoorzieningen is onlosmakelijk verbonden met een bezoek aan de Nieuwegeinse binnenstad. Zoals eerder benoemd hebben wij sinds de parkeerexploitatie 2021 de rekenmethode voor het bepalen van de baten en lasten van de gemeentelijke parkeervoorzieningen bijgesteld. Wat baten betreft wordt nu gerekend met het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van de opbrengsten. Het saldo van lasten en baten is onderdeel van de begroting. De beleids- en wetmatige matige uitgangspunten evenals de exacte parkeertarieven worden in december 2021 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

In 2022 wordt gewerkt aan het groot onderhoud van de parkeergarages Stadshuis en Theater. Deze zijn inmiddels 10 jaar in gebruikt. Niet al het groot onderhoud aan de parkeergarage Stadshuis wordt meegenomen. Een aanzienlijk deel stellen wij uit omdat de bouwontwikkeling in de Doorslagzone het groot onderhoud teniet zouden doen. Uiteraard hebben wij continu aandacht voor het functioneren van de noodzakelijke (brand-)veiligheidsinstallaties. Verder werken wij door aan de ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage Zuid. De opening van die parkeergarage is voorzien in het eerste kwartaal 2024. Ook wordt gestart, zoals toegezegd, met de uitgifte van vrachtwagenparkeervergunningen ten behoeve van het parkeren van vrachtwagens van Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Structuurbaan.

Een groot deel van de parkeerplaatsen op straat, waar betaald parkeren geldt, is gesitueerd buiten de binnenstad. In de schil van deze gebieden ervaren belanghebbenden op sommige locaties in meer of mindere mate een hoge parkeerdruk. Bij de plannen voor ontwikkelingen worden afspraken gemaakt omtrent de monitoring van de parkeerdruk en welke acties eventueel nodig zijn bij een toename van de parkeerdruk. Eén en ander conform de gemeentelijke mobiliteits- en parkeervisie.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12