Algemeen

Bestuurlijk perspectief

Voor u ligt de begroting 2022-2025; de vierde en laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting bevat de inhoudelijke en financiële uitwerking van de lijnen die we hebben uitgezet in de kadernota 2022.

In de komende periode staan we voor een aantal uitdagingen. Er is een aantal maatschappelijke vraagstukken, waarbij van gemeenten steeds meer wordt verwacht dat zij hierin een rol innemen. Tegelijkertijd is onze financiële situatie onzeker. In deze begroting hebben we geprobeerd, in deze context, invulling te geven aan de opgaven waarvoor we staan.

Opgaven
We zien dat de afgelopen jaren de rol van gemeente verandert, we krijgen een steeds grotere rol in maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om corona, klimaat, de energietransitie, woningbouw of veiligheid. Veel vraagstukken houden niet op bij onze gemeentegrenzen en vragen regionale inzet. Ook zien we dat gebeurtenissen elders in de wereld, steeds vaker van invloed zijn op zaken die lokaal spelen.

Voor corona geldt dat de lange termijn gevolgen nog onbekend zijn. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat de afloop van de steunpakketten betekent voor de ondernemers in onze stad. Uit de gesprekken, die we hebben gevoerd met maatschappelijke organisaties, komt naar voren dat  er sprake is van veel veerkracht in de stad. Tegelijkertijd is er een groep inwoners die extra aandacht nodig heeft. Zoals ook toegelicht is tijdens de avond van de raad in september, willen we samen met partners in de stad de ontwikkelingen monitoren en met elkaar in gesprek blijven. We willen samen met onze partners, waar nodig, initiatieven oppakken, binnen de huidige programma’s, waarbij we aansluiten bij de opgaven die er zijn.

In het kader van energietransitie werken we het komende jaar verder aan de programma’s die zijn ontwikkeld; zo geven we in 2022 uitvoering aan de transitievisie warmte. Samen met de regio geven we invulling aan onze opgaven op het gebied van wonen, economie en mobiliteit. De ontwikkelingen in City en Rijnhuizen komen in een stroomversnelling. Dit alles legt druk op de stad, maar ook op de organisatie. Met het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid willen we de fysieke en maatschappelijke opgaven in de centrale as versneld oppakken.

Bij de uitvoering van onze taken willen we samen onze partners in de stad optrekken. Samen met raad en organisatie wil het college het komend jaar invulling geven aan de handvatten en kaders uit de nieuwe participatienota.

Financiële situatie
De inkomsten vanuit het Rijk zijn een belangrijk deel van onze totale inkomsten. We zijn verheugd met de eerste stappen die het Rijk heeft gezet om tegemoet te komen aan de opgaven waar gemeenten voor staan. Dit voorjaar heeft het kabinet besloten om in ieder geval voor 2022 extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar te stellen, op basis van de uitkomsten van de arbitragecommissie. En de septembercirculaire heeft geleid tot extra inkomsten, onder andere door het terugdraaien van de opschalingskorting voor 2022 en de vergroting van het accres. Tegelijkertijd is er onzekerheid over onze inkomsten in de komende jaren. Er is immers nog geen duidelijkheid in hoeverre deze maatregelen structureel worden doorgevoerd en zijn de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds nog onzeker.
Deze begroting is voor de jaren na 2022 dan ook opgesteld in de context van deze onzekerheden. Deze onzekerheden zijn niet alleen negatief, we zien ook kansen. De stappen die het Rijk nu voor 2022 heeft gezet, zien wij als een eerste stap, gelet op alle opgaven die er liggen. In de volgende paragraaf gaan we verder in op wat dit betekent voor de meerjarenbegroting.

Er zijn ontwikkelingen waarbij het, in de ogen van het college, noodzakelijk is om, ten opzichte van de kadernota, extra middelen in te zetten. Zo stellen we voor extra middelen beschikbaar te stellen voor het voortzetten van de lokale werkteams om de taken op het gebied van werk en participatie integraal uit te blijven voeren. Daarnaast stellen we in deze begroting middelen beschikbaar om in 2022 uitvoering te geven aan de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Tot slot willen we intensiveren op de aanpak van de jeugdproblematiek, door een verkenning uit te voeren op het terrein van sexting en mensenhandel en de inzet van jongerenwerkers in het kader van het plan van aanpak Jonge aanwas continueren. In de programma’s leest u welke activiteiten hiervoor worden ondernomen.

Tot slot
In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent ook dat de uitvoering van deze begroting voor een groot deel in handen is van een volgend college. We zijn blij dat we in staat zijn geweest een sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen. Dit is het resultaat van een gezond en solide financieel beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd. Er ligt een begroting die mogelijkheden heeft om ook voor de toekomst uitvoering te blijven geven aan onze ambities om Nieuwegein ook op de lange(re) termijn leefbaar te houden en steeds een beetje mooier te maken.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12