Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen Openbaar Domein
Kapitaalgoederenvormen de infrastructuur van de openbare ruimte (zoals wegen, groen, civiele bouwwerken (bijvoorbeeld: bruggen, tunnels), lichtmasten, verkeerslichten) samen met het vastgoed. Na aanleg vergt deze infrastructuur regelmatig onderhoud en dat kost geld. Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het publieke ruimte betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel deel van het gemeentekapitaal. Goed beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit een financieel perspectief. Nieuwegein is inmiddels 50 jaar oud en in die periode doorgegroeid van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Deze transitie maakt dat het beheer - en daarmee de uitstraling van de stad - een grotere invloed heeft gekregen op de identiteit van Nieuwegein.

Financieel beheer onderhoud kapitaalgoederen
Met ingang van 2017 is op grond van het BBV een strikt onderscheid gemaakt tussen investeringen, groot onderhoud en regulier onderhoud. Waar voorheen grote investeringen nog uit een voorziening werden betaald en niet werden geactiveerd, is dit nu niet meer toegestaan. Investeringen worden geactiveerd en leiden tot kapitaallasten in de begroting, groot onderhoud gaat volgens een specifiek regime van het vaststellen van beheerplannen door de raad. De kosten van deze beheerplannen (die jaarlijks kunnen fluctueren) worden gevoed door reguliere stortingen in een voorziening. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit jaarlijkse exploitatiebudgetten.
Daarnaast is de gemeente bezig met het doorontwikkelen van assetmanagement.

Nota kapitaalgoederen
In 2018 is de nota kapitaalgoederen 2019-2023 vastgesteld, met daarin een onderscheid tussen investeringen, groot onderhoud en klein onderhoud. De beheerplannen zijn vastgesteld voor een periode van vier jaar. Aan twee beheerplannen zijn voorzieningen gekoppeld. De gemaakte kosten voor groot onderhoud uit hoofde van deze beheerplannen worden betaald uit de voorziening.
De beheerplannen zijn in 2019 geactualiseerd voor de periode 2020 - 2023.

Overzicht investeringen en groot onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte in 2022

Kapitaalgoed

Onder-verdeling

Investeringen 2022

Jaarlijkse kapitaals-lasten 2023

groot onderhoud (t.l.v. voorziening)

Storting voor-ziening

Wegen en mobiliteit

Elementenverharding (30% maatregel)

1.361.200

149.732

1.041.300

618.400

Wegen en mobiliteit

Separate kredietaanvragen wegen

575.400

20.139

Wegen en mobiliteit

Levensduur verlengende maatregelen

85.500

2.993

VRI's

Vervanging en overname

700.000

38.500

n.v.t.

n.v.t.

Weg en straatmeubilair

Bewegwijzering, bebording

448.300

22.415

n.v.t.

n.v.t.

Civieltechnische werken

Vaste bruggen en vlonders

518.400

14.575

391.900

490.100

Speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen

681.700

40.902

n.v.t.

n.v.t.

Groen

Vervanging Groen

817.600

28.616

n.v.t.

n.v.t.

Groen

Beschoeiing

166.600

8.330

n.v.t.

n.v.t.

Riolering

Vervangingen

1.476.300

47.709

480.000

n.v.t.

Onderstaand een nadere toelichting op de geplande investeringen en de uitgaven groot onderhoud:

Wegen

 • Elementenverharding (30% maatregel)             € 1.361.200
  (gedeeltelijk) herstraten van woonstraten
 • Separate kredietaanvragen wegen               €    575,400
 • Volledige vervanging van wegen.

Levensduur verlengende maatregelen                €      85.500

  (met name asfalt)

Vanuit het beheerplan Wegen volgen diverse investeringen in 2022.
In het kader van het meerjarige, buurtgerichte groot-onderhoud van de elementenverhardingen zijn in de volgende buurten werkzaamheden gepland:
Bosruiter, De Punt, Orpheuslaan, Martinusgaarde, Wijnruitgaarde, Oud Vreeswijk.
Daarnaast worden de volgende werkzaamheden voorbereid / uitgevoerd:
Schansen-Noord, Schansen-Zuid, Kerkveld e.o., Industrieweg, Montageweg en Constructieweg,
Buurmanstraat, reconstructie gedeelte Sluyterlaan, onderhoud fietspaden Parkhout.

VRI’s

 • Vervanging vri's                     €  350.000

(City, Doorslag Vreeswijkstraatweg, Wijkerslootweg)

 • Overname 10 jaar contract (2014-2023 contract City Tec)      €  350.000

Weg en straatmeubilair:

 • Straatmeubilair                      € 166.000
 • Bebording                        €   57.000
 • Bewegwijzering                      € 198.400
 • Geleiderails                         €   26.300

Bovenstaande onderdelen zijn opgenomen in het beheerplan Weg en Straatmeubilair. Dit betreft de bebording op de hoofdwegen (de masten met (al dan niet verlichtte) blauwe armen).

Civieltechnische kunstwerken :

 • Vaste bruggen en vlonders                   € 292.000
 • Houten bruggen en vlonders                   € 226.000

De volgende werkzaamheden staan gepland:

 • Groot onderhoud aan de Menuetbrug en kade- en keermuren
 • Vervanging houten bruggen aan het Meikeverpad, Zonnegaarde en Moerbeigaarde en de steiger aan de Graspieper
 • Renoveren Brug over het Inundatiekanaal
 • Betonreparatie uitvoeren aan Plettenburgsebrug.

Speelvoorzieningen                        €   681.700
(beheerplan Spelen)                         

Uitvoering speelbuurtenaanpak met prioriteit in Batau Zuid, Doorslag en  in Hoog Zandveld. Daarnaast wordt onderhoud en vervanging van losse speel-en sportplekken uitgevoerd voor de jongerenplekken in Batau Noord en in Park Oudegein.

Vervanging groen                         €  817.600
(beheerplan Groen)
Voor de vervanging van bomen, beplanting en overig groen is dit bedrag benodigd.

Beschoeiing                             €   166.600
(beheerplan beschoeiingen)
De komende jaren worden beschoeiingen vervangen. De nadruk ligt met name op het vervangen van gemeentelijke beschoeiingen langs particuliere eigendommen.

Riolering                            € 1.476.300
Voor vervanging van diverse rioleringscomponenten ( o.a. Zonnebloemstraat, Dotterbloemstraat, Veertunnel, Sporttunnel).
We voeren gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden baggerwerkzaamheden
uit aan watergangen die liggen in de wijken Vreeswijk, Plettenburg, Park Oudegein, ’t Klooster, Laagraven en Galecop.      

Kapitaal-goederen

Programma

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau /
ambitie

Toelichting

Wegen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Wegen 2020 – 2023

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Bruggen, tunnels en viaducten

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Civiele Bouwwerken 2020 – 2023

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Bebording en bebakening

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Weg- en straatmeubilair 2020 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Water baggeren en beschoeiingen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan baggeren

Conform beheer- en onderhoudsplannen.

Riolering

Leefomgeving en Veiligheid

Gemeentelijk 2019-2023

Wet milieubeheer en Waterwet
Robuust en gezond openbaar watersysteem

Speelvoorzieningen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Spelen 2020-2023

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties wordt de prioritering van onderhoud en vervanging bepaald.

Groen

Leefomgeving en Veiligheid

Groenstructuurplan
Beheerplan Groen 2020-2023
Beheerplan Beschoeiingen 2020-2023

Gemiddeld B-niveau (CROW)

Bomenverordening/
Bomenlijst/

De beheerplannen zijn in 2019 vernieuwd. De beheerplannen worden aan de raad aangeboden ter vaststelling. Dit betreft zowel de beheerplannen openbare ruimte als ook een beheerplan voor het maatschappelijk vastgoed.

Kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed
In het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023 is inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteitsambities voor het maatschappelijk vastgoed zijn, welk beheer en onderhoud daarvoor moet worden uitgevoerd, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

overzicht maatschappelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

aantal
gebouwen

vloer-
oppervlakte
 m2

verzekerde herbouwwaarde
(x € 1.000)

1) Stadshuis
2) Theater
3) Sportgebouwen
4) Schoolgebouwen*
5) Overige gebouwen

1
1
16
7
35

19.618
10.042
  11.888
23.432
17.417

58.720
32.730
17.210
32.850
23.240

Totaal

60

82.400

         164.750

* excl. de schoolgebouwen PO en VO waar de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderhoud

Vanuit de reguliere vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de 5 onderhoudsvoorzieningen:

Kapitaalgoed/voorziening

geplande uitgaven
groot
onderhoud 2022

dotatie 2022

1) Stadshuis

48.500

151.200

2) Theater

98.400

142.700

3) Sportgebouwen en sportvelden

243.200

269.000

4) Schoolgebouwen en buurtpleinen

305.000

210.300

5) Overige gebouwen

374.300

373.900

6) Verduurzaming

0

60.000

Totaal

1.069.400

1.207.100

De dotaties zijn gebaseerd op Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN2767 opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Kapitaalgoed

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/ambitie

Representatieve en relatief jonge gebouwen: > Stadshuis
> Theater De Kom
> Brede School De Lotus
> Gemeentewerf
> Brandweerkazerne-Z

Nota Kapitaalgoederen 2019-2023
MJOP's voor periode 2018 t/m 2027

ten minste conditie 2 cf. NEN2767
(de kwaliteit is goed of beter)

Overige gebouwen

Nota Kapitaalgoederen 2019-2023
MJOP's voor periode 2018 t/m 2027

ten minste conditie 3 cf. NEN2767
(de kwaliteit is redelijk of beter)

Financiële consequenties en vertaling naar de begroting
De onderhoudsvoorzieningen zijn gevormd om de kosten voor het groot (planmatig) technisch onderhoud van het vastgoed door de jaren heen te kunnen egaliseren. Voor elk gebouw is er een MJOP met een planhorizon van 10 jaar. Met niet-verrekenbare BTW wordt bij de dotaties, en dus ook bij de onderhoudsvoorzieningen, rekening gehouden. Alle geplande vervangingen met een investeringswaarde van meer dan € 30.000 zijn conform de voorschriften van het BBV geactiveerd en zitten niet in de onderhoudsvoorzieningen.

De MJOP’s en de geactiveerde vervangingen zijn geïntegreerd in het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023, dat conform de Nota Kapitaalgoederen 2019-2023 samen met de Beheerplannen van het Openbaar Domein elke 4 jaar ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12