Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf geven wij een overzicht van de geraamde inkomsten van de lokale heffingen en de beleidsuitgangspunten die wij hanteren voor de tarieven. Tevens wordt verduidelijkt hoe de tarieven tot stand komen, waarbij we het uitgangspunt hanteren dat de geraamde baten de lasten niet overstijgen. We schetsen het beeld van de lokale lastendruk en beschrijven het kwijtscheldingsbeleid.

In de raadsvergadering van december krijgt u jaarlijks het tarievenvoorstel aangeboden, met de daarbij behorende belastingverordeningen. Daarin krijgt u, in één overzicht, een beeld van de ontwikkelingen, lastendruk en tariefswijzigingen van de belangrijkste belastingen en rechten. Dit voorstel is de technische uitwerking van de beleidskeuzes die in deze begroting worden voorgesteld.

De raad heeft een grote vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. Bij retributies mogen de geraamde inkomsten echter niet hoger zijn dan de geraamde uitgaven voor de desbetreffende dienst, winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten, zoals een uittreksel van de burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden landelijke, wettelijk vastgelegde tarieven. In een aantal gevallen, zoals bij de afgifte van paspoorten en rijbewijzen, gelden maximumtarieven.

Voor deze begroting is het algemene uitgangspunt dat voor de belastingen een inflatiecorrectie is toegepast van 1,6%. Voor de heffingen is kostendekkendheid van 100% het uitgangspunt. Dat past bij de stelling dat de gebruiker (dan wel vervuiler) betaalt, waardoor hogere lasten niet worden afgewenteld op de overige burgers. Bij de begraafrechten wordt evenals vorig jaar voorgesteld om geleidelijk toe te groeien naar een volledige kostendekking, gespreid over enkele jaren.

Onderstaande tabel geeft de opbrengsten uit de heffingen weer. Onder de tabel wordt dit toegelicht.

Soort heffing

Programma/ thema/product

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Aanpassing

Belastingen

Onroerende-zaak-belasting

Algemene dekkingsmiddelen

18.276

17.802

18.073

1,6%

Roerende-zaak-belasting

Algemene dekkingsmiddelen

              9

11

11

1,6%

Precariobelasting

Algemene dekkingsmiddelen

188

133

136

1,6%

Parkeerbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

1.490

1.786

1.814

1,6%

Toeristenbelasting

42

55

56

1,6%

Subtotaal belastingen

20.005

19.787

20.090

Rechten

Afvalstoffenheffing

Leefomgeving en veiligheid, huisvuil

6.934

8.434

8.638

1,6 %

Rioolheffing

Leefomgeving en veiligheid, riolering

5.347

5.223

5.778

1,6 %

Begraafrechten

Leefomgeving en veiligheid, begraafplaatsen

470

407

432

6%

Waboleges

Wonen en economie

2.894

2.269

2.271

Overige leges

diverse

1.046

1.222

1.208

1,6%

Subtotaal rechten

16.691

17.555

18.327

Totaal

36.696

37.342

38.417

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12