Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Programma

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bestuur en Dienstverlening

3.427

3.843

3.942

3.908

4.191

4.215

Wonen en Economie

16.019

43.617

48.454

49.699

32.367

18.328

Leefomgeving en Veiligheid

28.162

30.419

31.445

31.714

32.047

32.811

Vrije tijd

8.021

8.405

8.473

8.406

8.531

8.670

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

76.880

73.640

72.631

73.618

74.025

74.807

Bedrijfsvoering

61.288

62.840

63.435

64.705

66.190

67.345

Algemene dekkingsmiddelen

1.797

1.104

842

438

1.253

1.916

Totaal lasten

195.594

223.869

229.222

232.487

218.603

208.093

Bestuur en Dienstverlening

928

1.100

1.084

1.028

1.518

1.548

Wonen en Economie

22.389

42.153

46.080

47.569

30.054

15.845

Leefomgeving en Veiligheid

18.064

20.268

21.278

21.219

21.627

21.760

Vrije tijd

828

345

342

268

267

268

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

29.663

22.791

22.726

23.436

23.308

23.529

Bedrijfsvoering

7.136

6.952

6.752

7.132

7.485

7.536

Algemene dekkingsmiddelen

119.471

123.714

131.555

130.677

132.474

135.212

Totaal baten

198.479

217.322

229.818

231.328

216.735

205.698

Saldo van lasten en baten

2.885

-6.547

596

-1.159

-1.869

-2.395

Storting in reserves

-3.959

3.259

2.282

1.817

1.843

1.781

Onttrekking aan reserves

8.873

9.265

4.528

3.916

3.739

4.409

Totaal

7.798

-541

2.842

940

27

233

(x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bestuur en dienstverlening

-2.498

-2.742

-2.857

-2.879

-2.669

-2.667

Wonen en economie

6.370

-1.464

-2.374

-2.131

-2.314

-2.483

Leefomgeving en veiligheid

-10.099

-10.151

-10.167

-10.495

-10.420

-11.051

Vrije tijd

-7.193

-8.060

-8.131

-8.139

-8.263

-8.402

Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming

-47.217

-50.850

-49.904

-50.181

-50.717

-51.279

Bedijfsvoering

-26.439

-33.498

-33.802

-34.775

-35.854

-36.746

Algemene dekkingsmiddelen

-14

-160

-323

-229

-1.555

-2.716

Totaal programma

-87.090

-106.925

-107.558

-108.829

-111.792

-115.344

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

98.971

103.387

110.989

109.748

111.188

113.536

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden

19.344

19.139

19.417

19.779

20.138

20.528

Dividend

97

232

233

233

233

231

Saldo van de financieringsfunctie

878

791

513

826

1.338

1.839

Overige algemene dekkingsmiddelen

-350

-26

-26

-26

-27

-27

Totaal algemene dekkingsmiddelen

118.940

123.523

131.126

130.560

132.870

136.107

Kosten van de overhead

-27.716

-22.391

-22.881

-22.798

-22.854

-23.063

Vennootschapsbelasting

-1.250

-754

-91

-92

-93

-95

Totaal saldo van de baten en lasten

2.884

-6.547

596

-1.159

-1.869

-2.395

Toevoeging en onttrekkingen aan reserves

-4.914

-6.006

-2.246

-2.099

-1.896

-2.628

Het gerealiseerde resultaat

7.798

-541

2.842

940

27

233

Op basis van het BBV is bovenstaand overzicht opgenomen, waarin een aantal onderdelen uit het programma Algemene dekkingsmiddelen afzonderlijk worden gepresenteerd. Deze onderverdeling sluit aan bij de begrotingscijfers per taakveld, zoals hieronder opgenomen.  

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12