Algemeen

Leeswijzer

Opzet programma's
De begroting 2022-2025 heeft de gebruikelijke opzet met een indeling per programma. Dit ziet er schematisch als volgt uit:

Wat willen we bereiken?
Het antwoord op deze vraag richt zich op wat we in 2022 willen bereiken binnen de programma's . Dit is een deel van de activiteiten binnen een programma, namelijk die activiteiten waar we een extra impuls aan geven in het komende jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit bevat de activiteiten in 2022 waar in de bestuursrapportage en de jaarstukken voortgang en resultaat op wordt aangegeven.

Wat mag het kosten?

De raad stelt de begroting vast op programmaniveau. De financiële toelichting geeft verdiepende informatie door een uitsplitsing naar producten, waarin de ontwikkeling van de baten en lasten van de begroting 2021 naar de begroting 2022 staat toegelicht. De bedragen die in de kolom 'Begroting 2021' zijn opgenomen, betreffen de bedragen van de gewijzigde begroting na bestuursrapportage. We maken inzichtelijk welke budgetten gemoeid zijn met de verschillende activiteiten en werkzaamheden die onder een programma plaatsvinden.
Omdat alle kosten voor bedrijfsvoering op het programma Bedrijfsvoering zijn verantwoord en er geen doorbelasting naar de andere programma's plaatsvindt, ontstaat in sommige gevallen de situatie dat baten op een product de lasten lijken te overschrijden. Dit komt onder andere voor bij de onderdelen Riolering, Afval en Begraafplaatsen. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting.

De bedragen in de tabellen zijn afgerond. Door de afrondingen in de tabellen kan het voorkomen dat totaaltellingen niet volledig aansluiten.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12